Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP
 • Z życia przedszkola...

  Wydarzenia 2023/2024

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w aktualnościach :)

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

  Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY INTERNETOWEJ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W WĘGRZCACH Z SIEDZIBĄ W BIBICACH


Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona podmiotowa BIP Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności poniżej:

- treści informacji zamieszczonych na stronie BIP Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne w postaci nagrań treści w polskim języku migowym.

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-25.

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publicznej.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Babisz , adres e-mail: agnieszka.babisz@zielonki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 12 285 83 50.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszające żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądania, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

32-087 Zielonki, ul. Tadeusza Kościuszki 56 Bibice

tel: 12 285 83 50

e-mail: przedszkole.wegrzce@zielonki.pl

strona internetowa: www.przedszkolebibice.pl

SKRÓTY KLAWISZOWE

Strony internetowa nie posiada specjalnie przygotowanych skrótów klawiszowych.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek nie posiada podjazdów, wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.

APLIKACJE MOBILNE

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

 • Deklaracja dostępności

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Informacja RODO/ Regulaminy/ Procedury

  1. Klauzula informacyjna dla rodziców

  2. Statut i regulaminy przedszkola

  3. Informacja dotycząca cyberbezpieczeństwa

 • Szybki kontakt

  tel/fax: 12 285-83-50
  e-mail: przedszkole.wegrzce@zielonki.pl 

  Sekretariat:  poniedziałek-piątek  7.00 - 15.00

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl