Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP
 • Z życia przedszkola...

  Wydarzenia 2023/2024

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w aktualnościach :)

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

  Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Regulamin dyżuru wakacyjnego


Regulamin dyżuru wakacyjnego
w Przedszkolu Samorządowym
w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach

 


&1

Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach pełni dyżur w okresie przerwy wakacyjnej przez 1 miesiąc w lipcu lub sierpniu, zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny.


&2

Na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole mogą zapisać się tylko dzieci uczęszczające do przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki.


&3

Z dyżuru mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.


&4

W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się dwie grupy ( w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się utworzenie kolejnej grupy). Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 dzieci.


&5

Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane są od dnia 1 maja do dnia 15 maja każdego roku.


&6

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać dzieci, których obydwoje Rodzice pracują w tym czasie.


&7

Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:
– dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) do dnia 15 maja każdego roku oraz podpisanie umowy na dyżur wakacyjny do dnia 15 czerwca każdego roku
– przedłożenie stosownego zaświadczenia z zakładu pracy o nie korzystaniu z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i wypoczynkowego w okresie dyżuru wakacyjnego pełnionego przez przedszkole, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- złożenie oświadczenia
– przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu dotyczących opłat za korzystanie z usług przedszkola, a także dotyczących przyprowadzania dzieci w terminie nie zakłócającym wydawania posiłków tj. do godziny 8.30,
– po zakończeniu dyżuru wakacyjnego wniesienia opłat za korzystanie z usług przedszkola ( opłaty za pobyt oraz żywienie) do 10 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu dyżuru na nr konta przedszkola: 62 1910 1048 4400 4026 1131 0006.


&8

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny zawiera poniższe informacje:
– imię i nazwisko dziecka, nr pesel
– aktualny adres zamieszkania dziecka oraz rodziców/ opiekunów prawnych
– numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicem
– deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków
– informację o alergiach, chorobach przewlekłych, istotnych sprawach dotyczących dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu
– upoważnienie do odbierania dziecka przez wyznaczone przez rodziców osoby.


&9

W pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego nauczyciele mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości ze względu na bezpieczeństwo dzieci.


&10

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola decyduje Dyrektor.


&11

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie przedszkola oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący. • Deklaracja dostępności

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Informacja RODO/ Regulaminy/ Procedury

  1. Klauzula informacyjna dla rodziców

  2. Statut i regulaminy przedszkola

  3. Informacja dotycząca cyberbezpieczeństwa

 • Szybki kontakt

  tel/fax: 12 285-83-50
  e-mail: przedszkole.wegrzce@zielonki.pl 

  Sekretariat:  poniedziałek-piątek  7.00 - 15.00

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl